Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4/2017

13/04/2017
Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4/2017
Ngày 12/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp họp phiên thường kỳ Quý II/2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.
Tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã cho ý kiến về một số nội dung như: bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ; dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017; Đề án nhân sự, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Về tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo; triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Chương trình công tác năm của Bộ, ngành, đơn vị; chú trọng công tác chính trị tư tưởng; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát, chủ động xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Các nội dung khác tại phiên họp đã được các Ủy viên Ban Chấp hành trao đổi, thảo luận và thống nhất cao. Tại phiên họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đã nhấn mạnh vai trò của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đảng bộ, chi bộ được phân công phụ trách.