Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

18/10/2013

 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Theo Thông tư, viên chức quản lý chuyên trách được xếp lương theo chức danh hiện giữ và hạng công ty được xếp theo Bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Viên chức quản lý chuyên trách đang xếp lương bậc 1, được xem xét nâng bậc lương khi bảo đảm đủ điều kiện: có thời gian giữ bậc 1 từ 3 năm trở lên, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo tiêu chí đánh giá của Chính phủ, không vi phạm chế độ trách nhiệm, không trong thời gian bị kỷ luật.

Thông tư quy định tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thì  chỉ được nhận tiền lương của một chức danh cao nhất. Thù lao đối với viên chức quản lý không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng. Quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động. Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại được trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Thông tư cũng quy định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách và không chuyên trách, quỹ tiền thưởng của viên chức quản lý và vấn đề trả lương, thù lao, tiền thưởng trong đó công ty trả lương, thù lao, tiền thưởng cho từng viên chức quản lý, riêng đối với Kiểm soát viên thì tiền lương, thù lao, tiền thưởng do chủ sở hữu hoặc Bộ Tài chính quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2013.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: