Chương trình Ngày hội đọc sách Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, để tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Bộ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Ngày hội đọc sách Bộ Tư pháp. Chương trình Ngày hội đọc sách Bộ Tư pháp cụ thể như sau: