TRANG CHÍNH » NGHIỆP VỤ

Tên tài liệu
Lĩnh vực

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

Để triển khai Thông tư  này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

- Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

Danh mục I: Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành

 
Số TT
Tên mẫu
Ký hiệu
A

05 LOẠI SỔ HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2012/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2013/NĐ-CP

 
01
Sổ đăng ký khai sinh
02
Sổ đăng ký kết hôn
03
Sổ đăng ký khai tử
04
Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
05
Sổ đăng ký việc giám hộ/nhận cha, mẹ, con
B

03 LOẠI BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2012/NĐ-CP

 
01
Giấy khai sinh (Bản chính)
02
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)
03
Giấy chứng tử (Bản chính)
C

02 BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ VIỆC KẾT HÔN; NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2013/NĐ-CP

 
01
Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam
TP/HTNNg-2013-KH.1
02
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HTNNg -2013-CMC.1
 

Danh mục II: Các biểu mẫu hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp   

     

Số TT Tên mẫu Ký hiệu
A

40 BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2012/NĐ-CP

 
I
13 biểu mẫu bản chính
 
I.1
08 biểu mẫu bản chính sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp
 
01
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-CMC.1
 
02
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) 
- ghi chú tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-CMC.GC.1
 
03
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.1
 
04
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.2
 
05
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.3
 
06
Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.4
 
07
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
 
TP/HT-2010-TĐCC.1
 
08
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
 
TP/HT-2010-TĐCC.2
 
I.2
05 biểu mẫu bản chính sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 
09
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-CMC.2
 
10
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)     
- ghi chú tại Cơ quan đại diện Việt Nam
                                                           
11
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-GH.5
12
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-GH.6
 
13
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính)
 
II.
18 biểu mẫu bản sao
 
II.1

03 biểu mẫu bản sao (sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)

 
01
Giấy khai sinh (bản sao)
TP/HT-2010-KS.1.a
 
02
Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản  sao)
TP/HT-2010-KH.2.a
 
03
Giấy chứng tử (Bản  sao)
TP/HT-2010-KT.1.a
 
II.2
07 biểu mẫu bản sao sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp
 
04
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)              
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-CMC.1.a
 
05
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.1.a
 
06
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-GH.2.a
 
07
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.3.a
 
08
Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-GH.4.a
 
09

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)

- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
 
TP/HT-2010-TĐCC.1.a
 
10

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp

 
TP/HT-2010-TĐCC.2.a
 
II.3
04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở  nước ngoài
 
11
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-CMC.2.a
 
12
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-GH.5.a
 
13
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-GH.6.a
 
14

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)

 
TP-NG/HT-2010-TĐCC.3.a
 
II.4
04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại Bộ Ngoại giao
 
15
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con  (Bản sao)                                                      
TP-NG/HT-2010-CMC.3.a.
 
16
Quyết định công nhận việc giám hộ  (Bản sao)                                       
TP-NG/HT-2010-GH.7.a
 
17
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao)
TP-NG/HT-2010-GH.8.a
 
18
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)
 
III
02 biểu mẫu  tờ khai
 
01
Tờ khai đăng ký kết hôn – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
02
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
IV
07 Biểu mẫu khác
 
IV.1
04 mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp
 
01
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
TP/HT-2010-XNHN.2
 
02
Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-XNGC.1
 
03
Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp
TP/HT-2010-TK.1
04
Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-TK.2
IV.2
03 mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 
05
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TP-NG/HT-2010-XNHN.3
 
06
Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
TP-NG/HT-2010-XNGC.2
 
07
Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch
TP-NG/HT-2010-TK.3
B
09 BIỂU MẪU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2013/NĐ-CP
 
I
01 biểu mẫu bản chính và 03 biểu mẫu bản sao
 
01
Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp và Cơ quan đại diện TP/HTNNg - 2013-KH.1.a
02
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp TP/HTNNg-2013-CMC.1.a
03
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính) – mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện TP-NG/HT-2013-CMC.1
04
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện TP-NG/HT-2013-CMC.1.a
II
03 biểu mẫu Tờ khai
 
01
Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
02
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
TP/HTNNg-2010-CMC.1
 
03 Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài TP/HT-2013-TKGCCMC
III
02 biểu mẫu khác
 
01
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài)
02
Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
C

15 BIỂU MẪU TỜ KHAI SỬ DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ, UBND CẤP HUYỆN, SỞ TƯ PHÁP VÀ CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Ngoại giao)

 
01
Tờ khai đăng ký khai sinh TP/HT-2012-TKKS.1
02

Tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, áp dụng cho cả trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn)

TP/HT-2012-TKKS.2
03
Tờ khai đăng ký việc giám hộ TP/HT-2012-TKGH
04
Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ TP/HT-2012-TKCDGH
05 Tờ khai đăng ký việc nhận con TP/HT-2012-TKCMC.1
06

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)

TP/HT-2012-TKCMC.2
07 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) TP/HT-2012-TKCMC.3
08 Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT
09 Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh) TP/HT-2012-TKĐCHT
10 Tờ khai đăng ký lại việc sinh TP/HT-2012-TKĐKLVS
11 Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn TP/HT-2012-TKĐKLVKH
12 Tờ khai đăng ký lại việc tử TP/HT-2012-TKĐKLVT
13 Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài) TP/HT-2012-TKKTNN
14 Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài TP/HT-2013-TKGCKH
15 Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

TP/HT-2012-TKCLBCGKS

Gửi góp ý cho Nghiệp vụ

Tiêu đề (*)  
Người gửi (*)  
Email  
Điện thoại
Nội dung (*)  
Mã xác nhận