Báo cáo kết quả đăng ký thi đua năm 2013

08/04/2013
Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát động tại Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 07/01/2013, các cơ quan, đơn vị trong Ngành, các Cụm, Khu vực thi đua đã quán triệt, cụ thể hoá thành Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua thuộc phạm vị mình quản lý. Đến ngày 18/3/2013, các Cụm, Khu vực thi đua đã tổ chức xong Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2013 theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của các Cụm, Khu vực thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 2602/QĐ-BTP ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đến nay, theo báo cáo của các Cụm, Khu vực thi đua, kết quả đăng ký thi đua cụ thể như sau:

I. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

1. Đối với tập thể:

- Tập thể lao động tiên tiến               : 245 tập thể;

- Tập thể lao động xuất sắc               : 209 tập thể;

- Cờ thi đua ngành Tư pháp              : 23 tập thể;

- Cờ thi đua của Chính phủ               : 05 tập thể.

2. Đối với cá nhân:

- Lao động tiên tiến                           : 1673 cá nhân;

- Chiến sỹ thi đua cơ sở                    : 966 cá nhân;

- Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp    : 48 cá nhân;

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc             : 01 cá nhân.

II. KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ THADS ĐỊA PHƯƠNG

1. Khối Sở Tư pháp

- Cờ thi đua ngành Tư pháp              : 38 tập thể;

- Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp    : 46 cá nhân.

2. Khối cơ quan THADS địa phương:

 Đối với tập thể:

- Tập thể lao động xuất sắc               : 617 tập thể;

- Cờ thi đua ngành Tư pháp              : 92 tập thể;

- Cờ thi đua của Chính phủ               : 07 tập thể.

Đối với cá nhân:

- Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp    : 155 cá nhân;

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc             : 06 cá nhân.

                   (Có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả tổng hợp đăng ký thi đua năm 2013 của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan Tư pháp và THADS địa phương, Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng báo cáo Bộ trưởng và các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành./.