Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2013

19/02/2013
Thực hiện Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, sự chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013, nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan trong việc tổ chức triển khai công tác tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013, 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2013 của Ngành Tư pháp tại Báo cáo số 16/BC-BTP ngày 19/01/2013 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của địa phương xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2013, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành trực thuộc Trung ương ban hành trong tháng 02/2013.

Đối với các Sở Tư pháp đã ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2013 nhưng chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, khẩn trương trình để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, phù hợp với 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2013 của Ngành Tư pháp.

Việc xây dựng, trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2013 là tiêu chí để đánh giá kết quả công tác, bình xét thi đua - khen thưởng và chấm điểm, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013./.