Bộ Tư pháp: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức

30/12/2013
Bộ Tư pháp: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức
Chiều nay (30/12), Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đánh giá của Bộ phận giúp việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Bộ Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Triển khai nghiêm túc, kịp thời

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa quan trọng, cơ bản, lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 03, Ban cán sự đảng Bộ phối với Đảng uỷ Bộ Tư pháp khẩn trương thành lập Bộ phận giúp việc, Tổ chuyên trách và lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị trong Đảng bộ và toàn Ngành Tư pháp. Đảng bộ đã đưa nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị thành một trong 7 chương trình hành động tại Chương trình hành động của Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015. Mục tiêu của chương trình là làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Ðảng; đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình.

Quán triệt sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp, phát huy truyền thống của Ngành Tư pháp qua hơn 67 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Bộ Tư pháp đó xây dựng “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức viên chức ngành Tư pháp” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chất lượng cao, đảm bảo tính sâu sắc, toàn diện, khả thi, tạo cơ sở và tiêu chí để cán bộ, công chức, viên chức của Ngành rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Với 05 chuẩn mực, ngắn gọn súc tích, bản Chuẩn mực đã thể hiện những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản và toàn diện về phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ tư pháp gắn liền với đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của Ngành; là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp - thể hiện quyết tâm chính trị của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp trong việc rèn luyện, tu dưỡng, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị - pháp lý, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Tư pháp theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tích cực góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Bộ Tư pháp cũng chú trọng các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, với phong trào thi đua yêu nước và việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Coi trọng thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, hiệu quả công tác và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và tính tự giác, chủ động học tập và làm theo của mỗi cá nhân, nhất là cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để củng cố, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công tác, phòng tránh và hạn chế sai phạm, nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức và kết quả công tác của Ngành.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai có hệ thống; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, tạo ra sự cổ vũ, lan toả, tác động tích cực đến suy nghĩ, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động trong toàn Ngành. Công tác thi đua - khen thưởng đã bám sát các nội dung, yêu cầu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo được động lực, tinh thần rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đảng viên.

Học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ trực thuộc; được thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đưa vào phương hướng, nhiệm vụ công tác và được tiến hành đánh giá trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác định kỳ của cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành được coi là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét tập thể đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo được sự chuyển biến cơ bản, quan trọng về nhận thức của đảng cán bộ, đảng viên riêng và công chức, viên chức nói chung trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, nâng cao tinh thần nhân văn, công tâm, trí tuệ và khách quan, qua đó đã mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã thể hiện được tinh thần đi đầu, gương mẫu thực hiện, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; chú trọng  công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, từ đó tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật.

Dự kiến, sau Hội nghị này, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp sẽ ban hành Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014  nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Ngành Tư pháp với trọng tâm: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”.

Lan Phương

Năm 2013, tích cực hưởng ứng Hội thi thuyết trình ”Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” do Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tổ chức nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ phận giúp việc đã chỉ đạo xây dựng nội dung thuyết trình, lựa chọn Đảng viên tham gia với tinh thần trách nhiệm và chất lượng cao, đạt giải Ba tại Hội thi.

 

Thực hiện các Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ tháng 12/2011 đến năm 2015” và “Triển khai thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015”, trong tháng 9 năm 2013, Bộ phận giúp việc của Bộ Tư pháp đã tổ chức kiểm tra đối với  06 đơn vị thuộc Bộ và 01 Sở Tư pháp, 01 Cục thi hành án dân sự địa phương. Qua công tác kiểm tra, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã kịp thời nắm bắt sâu sát những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành tại các cơ quan, đơn vị trong Ngành; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm chung, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành thực sự đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới.