Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”

09/08/2013
Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; ngày 07 tháng 8 vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính” (Hình thức thi viết).
Đối tượng tham gia dự thi là công dân tỉnh Vĩnh Phúc từ 14 tuổi trở lên trừ thành viên Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 10/8/201331/10/2013. Cụ thể:

1. Từ ngày 10/8/2013 đến 30/8/2013

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch cuộc thi đến các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi cấp Tỉnh; xây dựng thể lệ, câu hỏi cuộc thi.

- Đăng tải thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên các trang Báo, Đài, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh.

Phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân ở các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia cuộc thi.

- Ban chỉ đạo cấp Tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo cấp huyện.

2. Từ ngày 01/9/2013 đến ngày 30/9/2013

- Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi cấp Tỉnh.

- Tổ chức tiếp nhận bài thi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị cấp tỉnh.

- Ban chỉ đạo, Ban giám khảo cấp huyện tổ chức chấm thi những bài dự thi của đơn vị vòng loại, vòng sơ khảo lần 1 và trao giải tại địa phương; lựa chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban chỉ đạo cấp Tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/9/2013.

3. Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/10/2013

 - Ban Giám khảo cấp Tỉnh tổ chức chấm vòng sơ khảo lần 2 và chấm chung khảo cấp Tỉnh.

Ban chỉ đạo cuộc thi cấp Tỉnh tổng kết và trao giải (Dự kiến tháng 11/2013).