Nam Định: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

09/12/2008
Qua 10 năm triển khai Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở, công tác hoà giải trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần giải quyết được mâu thuẫn xích mích, vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự xóm, làng, bình yên xóm ngõ ở khu dân cư, góp phần vào việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Kết quả hoà giải thành hàng năm luôn đạt trên 80%, đội ngũ hoà giải viên ngày càng lớn mạnh, tổ chức tổ hoà giải được củng cố kiện toàn, chất lượng hoà giải ngày càng cao. Ảnh hưởng lớn của việc triển khai Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở là đã tạo được sự chuyển biến lớn về nhận thức đối với công tác hoà giải của các cấp chính quyền. Vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động hoà giải đã được quan tâm, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến vị trí, vai trò quan trọng của công tác hoà giải, một số nơi hoạt động còn mang tính hình thức, kỹ năng hoà giải còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở  đối với công tác hoà giải cơ sở nói riêng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác hoà giải. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào công tác này; củng cố, kiện toàn đội ngũ hoà giải viên; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ Hoà giải viên, định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần, hoặc tổ chức theo chuyên đề để trang bị kịp thời những văn bản pháp luật mới vừa được thông qua, cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản nhất liên quan đến đời sống của người dân ở cơ sở; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi hoà giải viên giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi; lồng ghép việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động hoà giải với nội dung sinh hoạt của các đoàn thể quần chúng như phong trào đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào bảo vệ khu phố…; tiếp tục đầu tư cho việc khai thác, biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hoà giải viên như đề cương tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, sổ tay nghiệp vụ hoà giải, sách hỏi - đáp pháp luật phổ thông; tờ rơi, tờ gấp và các tài liệu cần thiết khác. Đồng thời phải có kế hoạch và biện pháp cụ thể để cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hoà giải ở cơ sở cho các tổ hoà giải. Ngoài ra không thể không đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn để có nguồn văn bản cho các hoà giải viên; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hay toạ đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hoà giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải để đánh giá tổng thể về hoạt động hoà giải, đồng thời tạo diễn đàn để các hoà giải viên trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác hoà giải, từ đó giúp chính quyền địa phương hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn, và có biện pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác hoà giải nói riêng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hoà giải ở cơ sở, phân công đầu mối phối hợp thực hiện theo dõi, quản lý, tổ chức và hoạt động, đầu tư có tính chiến lược, tạo thế và lực để công tác hoà giải tiếp tục phát triển, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, ổn định an ninh trật tự ở địa phương hoà giải ở địa phương. Bảo đảm kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND các cấp cần triệt để áp dụng Thông Tư số 63/2005/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Căn cứ vào điều kiện kinh tế cụ thể của địa phương và Thông tư số 63 UBND cấp huyện, cấp xã dành khoản kinh phí nhất định để chi cho các hoạt động hoà giải như: kinh phí cho việc kiện toàn tổ chức; bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải; sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng công tác hoà giải; tài liệu nghiệp vụ cho hoà giải viên; tổ chức thi hoà giải viên giỏi; chế độ thù lao cho hoà giải viên;... nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương./.

 

Nguyễn Thị Lệ Huyền