Có tổng số: 445 thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (cấp huyện) Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
 • Trợ giúp pháp lý
2. Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp
 • Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
 • Trợ giúp pháp lý
3. Thủ tục yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý (cấp huyện) Bộ Tư Pháp
 • Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
 • Trợ giúp pháp lý
4. Thủ tục yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp
 • Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
 • Trợ giúp pháp lý
5. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Trọng tài thương mại
6. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
7. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
8. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
9. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
10. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp