Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/12/2012

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) về giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án.

     

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP gồm 05 chương, 29 điều, tập trung chủ yếu vào những nội dung sau đây:

1. Quy định chi tiết về giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

- Để cụ thể hoá nguyên tắc chung về cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 40 Luật TNBTCNN, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể cơ quan nào là cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và hoạt động thi hành án dân sự.

- Nghị định 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết trường hợp và thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Trong trường hợp người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường có thẩm quyền xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Ngoài ra, Nghị định 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường về việc giải quyết bồi thường; quy định việc cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường; nhiệm vụ quyền hạn của người đại diện.

- Quy định chi tiết thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường; thực hiện việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại; thủ tục trả lại tài sản và về trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường.

2. Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

- Nghị định 16/2010/NĐ-CP quy định thủ tục thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, thành phần Hội đồng; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; phương thức làm việc của Hội đồng.

- Quy định  xác định mức hoàn trả, thủ tục ban hành quyết định hoàn trả; xác định trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền hoàn trả; xử lý người thi hành công vụ cố ý không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả.

3. Quy định nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định cụ thể 09 nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;

- Bên cạnh đó, Nghị định 16/2010/NĐ-CP còn quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp, của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bảo đảm tài chính cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường.


Cục Bồi thường nhà nước


Các tin đã đưa ngày: